Més Que Paraules

Pronoms en Català

El pronom és una paraula que s'empra en lloc d'un nom. Classes de pronoms: hi ha pronoms personals, demostratius, possessius, relatius, interrogatius i indefinits.

Les persones gramaticals són tres: la primera, que és la que parla; la segona, que és aquella a la qual es parla, i la tercera, que és aquella de la qual es parla.


Pronoms personals

Pronoms personals són els que substitueixen noms de persona o de cosa que es personifica, i són: el de primera persona, que és jo; el de segona persona, que és tu, i el de tercera persona, que és ell i ella.

Plural dels pronoms personals

Els plurals dels pronoms personals són: el de jo, nosaltres; el de tu, vosaltres; el d'ell, ells, i el d'ella, elles.

Formes de pronoms personals: Els pronoms personals tenen dues classes de formes: formes fortes i formes febles.

Formes fortes: S'anomenen formes fortes del pronoms personals les accentuades prosòdicament, i són: jo, mi, nosaltres, vós; ell, ella, ells, elles, i si.

Formes febles: S'anomenen formes febles dels pronoms personals les no accentuades prosòdicament.

Formes del pronoms febles: Els pronoms febles poden presentar diverses, formes segons llur situació dins de l'oració. Aquestes formes s'anomenen plenes, reduïdes, reforçades i elidides. I són:

  • Formes plenes: me, nos; te, vos; se, lo, los, la, les, li, ho; ne; hi.
  • Formes reduïdes: 'm, 'ns; 't; us; 's, 'l, 'ls; 'n.
  • Formes reforçades: em, ens; et, es, el, els; en.
  • Formes elidides: m', t', s', l', l', n'.

Pronoms demostratius

Els pronoms demostratius són açò, això, allò i totes les formes, en masculí, femení, singular i plural, d'aquest, aqueix i aquell indicades en els adjectius demostratius.

Pronoms possessius

Els pronoms possessius són meu, teu, seu, nostre, vostre, llur i totes les formes llurs assenyalades en els adjectius possessius.

  • Pronoms relatius: Els pronoms relatius són qui i què, que són forts, i que, que és feble. El nom al qual fa referència el pronom relatiu s'anomena antecedent.
  • Pronoms indefinits: Són pronoms indefinits, entre altres, algú, ningú, tothom, tot, hom, altri, un, una, qualsevol, etc.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Més Que Paraules

Un projecte de Vidian Media (2022) Tots els drets reservats.