Més Que Paraules

Pronoms en Català

El pronom és una paraula que s'empra en lloc d'un nom. Classes de pronoms: hi ha pronoms personals, demostratius, possessius, relatius, interrogatius i indefinits.

Les persones gramaticals són tres: la primera, que és la que parla; la segona, que és aquella a la qual es parla, i la tercera, que és aquella de la qual es parla.


Pronoms personals

Pronoms personals són els que substitueixen noms de persona o de cosa que es personifica, i són: el de primera persona, que és jo; el de segona persona, que és tu, i el de tercera persona, que és ell i ella.

Plural dels pronoms personals

Els plurals dels pronoms personals són: el de jo, nosaltres; el de tu, vosaltres; el d'ell, ells, i el d'ella, elles.

Formes de pronoms personals: Els pronoms personals tenen dues classes de formes: formes fortes i formes febles.

Formes fortes: S'anomenen formes fortes del pronoms personals les accentuades prosòdicament, i són: jo, mi, nosaltres, vós; ell, ella, ells, elles, i si.

Pronoms febles: S'anomenen formes febles dels pronoms personals les no accentuades prosòdicament.

Formes del pronoms febles: Els pronoms febles poden presentar diverses, formes segons llur situació dins de l'oració. Aquestes formes s'anomenen plenes, reduïdes, reforçades i elidides. I són:

  • Formes plenes: me, nos; te, vos; se, lo, los, la, les, li, ho; ne; hi.
  • Formes reduïdes: 'm, 'ns; 't; us; 's, 'l, 'ls, -, -, -; 'n, -.
  • Formes reforçades: em, ens; et, -, es, el, els, -, -, -, -; en, -.
  • Formes elidides: m', t', s', l', l', n'.

Pronoms demostratius

Els pronoms demostratius són açò, això, allò i totes les formes, en masculí, femení, singular i plural, d'aquest, aqueix i aquell indicades en els adjectius demostratius.

Pronoms possessius

Els pronoms possessius són meu, teu, seu, nostre, vostre, llur i totes les formes llurs assenyalades en els adjectius possessius.

  • Pronoms relatius: Els pronoms relatius són qui i què, que són forts, i que, que és feble. El nom al qual fa referència el pronom relatiu s'anomena antecedent.
  • Pronoms indefinits: Són pronoms indefinits, entre altres, algú, ningú, tothom, tot, hom, altri, un, una, qualsevol, etc.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.