Més Que Paraules

Paraules esdrúixoles amb exemples

En els mots polisíl·labs hi ha una síl·laba que és pronunciada amb més de força que les altres. Si aquesta síla és l'última, el mot s'anomena agut; si és la penúltima, pla; si és l'antepenúltima, esdrúixol.


Exemples de paraules esdrúixoles

Són exemples de mots esdrúixols: química, hipòtesi, àguila, hipèrbole, memòria, ingènua.

Classificació

En la classificació dels polisíl·labs en aguts, plans i esdrúixols (per als efectes de l'accentuació gràfica), cal tenir en compte que, quan en les síl·labes que segueixen la síl·laba forta hi ha una i o una u precedides d'una consonant i seguides d'una vocal (com, per exemple, en els mots angúnia i pèrdues), les dues vocals en contacte es consideren com a pertanyents a dues síl·labes diferents (doncs: an | gú | ni | a, pèr | du | es), llevat, per a la u, el cas en què la consonant que la precedeix és una g o una q (com, per exemple, en els mots llengua i obliqües), en el qual cas la u i la vocal següent pertanyen a la mateixa síl·laba (doncs: llen | gua, o | bli | qües).

Així, són mots plans; llengua, llengües, obliqua, obliqües, en canvi, cal considerar com a esdrúixols: angúnia, angúnies, història, harmònium, pèrdua, pèrdues, conspìcua.

La vocal única o dominant de la síl·laba forta d'un polisíl·lab va marcada amb una accent greu o agut:

Paraules agudes

En els mots aguts que terminen en alguna de les dotze terminacions: a, as; - e, es, en; - i, is, in, posat que la i no formi part d'un diftong decreixent; - o, os; - u, us, posat que la u no formi part d'un diftong decreixent. Exemples: degà, matalàs; - mercè; ximpanzé, francès, progrés, comprèn, encén, - jardí, vernís, esplín; - això, carbó, arròs, colós; - oportú, abús.

Paraules planes

En els mots plans que no terminen en cap de les dites dotze terminacions. Exemples: àrab, r`nec, equívoc, plantígrad, àcid, apòstrof, pròleg, vermífug, dèbil, capítol, àtom, cànem, diàfan, baríton, príncep, alcàsser, herbívor, inèdit, antídot, apèndix, còncau, anàveu, diguéssiu, àrabs, càrrecs, àcids, pròlegs, àtoms, exàmens, príncepts.

Paraules esdrúixoles

En tots els mots esdrúixols, exemples: mètode, època, mecànica, òliba, màxima, història, angúnia, sèrie, pèrdua, aquàrium, àrea, pàncreas.

Els mots polisíl·labs on no figura cap vocal accentuada gràficament (amb l'accent greu o l'accent agut) no poden ésser, doncs síno plans o aguts: són plans quan terminen en alguna de les dites dotze terminacions, i agust en els altres casos.

Així, són plans: cosa, corona, obliqua, llengua, traspua, refia, noia, enseua, veïna, cloïa; atlas; febre, aire, deure, bilingüe, dimecres; examen; premi, estudiï, suï; bilis, creïs, androgin, estudiïn, eco; braços, caos, suïssos; exigu, tribu; tribus.

Són aguts: adob, bonic, eficaç, solitud, caduf, desig, cabdal, castell, ruixim, Joan, segon, algun, enginy, Josep, guerrer, salut, complex, calaix, desert, parent, absurd, heroic, arcaic, capitans, esglai, remei, caminoi, guineu, perdiu, suau.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.