Més Que Paraules

Articles en Català

L'article: Article és la paraula que s'anteposa al substantiu per indicar-ne el gènere o el nombre.


Classes d'articles

Hi ha dues classes d'articles en català: definit i indefinit.

Article definit

L'article definit és: el, per al masculí singular; la, per al femení singular; els, per al masculí plural, i les, per al femení plural.

Article indefinit

L'article indefinit és: un, per al masculí singular; una, per al femení singular; uns, per al masculí plural, i unes, per al femení plural.

Elisió de l'article

L'article el s'escriu l' d'avant d'una paraula que comenci amb vocal o amb h seguida de vocal, com l'home, l'aeroport, l'ull; però: el iode. Davant d'una paraula que comenci amb s seguida de consonant s'escriu l', com l'smoking (perquè es pronuncia l'esmòking).

L'article la s'escriu l' davant de les paraules que comencin amb a, e i o, i amb les vocals i o u accentuades, precedides o no de h, com l'àvia, l'esca, l'operació, l'Índia, l'ungla; però: la mare, la innocència, la unitat, la humilitat. Cal fer expeció dels mots que exigeixen pronunciar la, com la ira, la a, la e, la una (de la tarda o de la nit), la anormalitat, per no confondre-la amb la normalitat.

Contracció de l'article

Els articles el i els, si van precedits de a, de o per, formen una sola paraula.

  • a i el fan al
  • a i els fan als
  • de i el fan del
  • de i els fan dels
  • per i el fan pel
  • per i els fan pels

Exemples: escric al pare; ho dono als germans; és dels infants; fuig del carrer; fes-ho pels fills.

L'article en la forma l' no varia.

Exemples: escric a l'amic; és de l'infant; fuig de l'aigua; fes-ho per l'àvia.

Concordança de l'article

L'article pren el gènere i el nombre del nom al qual s'ajunta, com: l'home, la dona, els homes, les dones.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.