Més Que Paraules

Números en Català

Aprèn com s'escriuen els números en català: cardinals i ordinals amb exemples.


Els numerals cardinals

Cal recordar que només es pot posar el guió per separar les desenes de les unitats (trenta-quatre, vint-i-cinc, etc) i la quantitat de decenes (vuit-cents, tres-cents, etc).

 1. zero
 2. u, un, una
 3. dos
 4. tres
 5. quatre
 6. cinc
 7. sis
 8. set
 9. vuit
 10. nou
 11. deu
 12. onze
 13. dotze
 14. tretze
 15. catorze
 16. quinze
 17. setze
 18. disset
 19. divuit
 20. dinou
 21. vint
 22. vint-i-u, vint-i-un, vint-i-una
 23. vint-i-dos
 24. vint-i-tres
 25. vint-i-quatre
 26. vint-i-cinc
 27. vint-i-sis
 28. vint-i-set
 29. vint-i-vuit
 30. vint-i-nou
 31. trenta
 32. trenta-u, trenta-un, trenta-una
 33. trenta-dos
 34. trenta-tres
 35. trenta-quatre
 36. trenta-cinc
 37. trenta-sis
 38. trenta-set
 39. trenta-vuit
 40. trenta-nou
 41. quaranta
 42. quaranta-u, quaranta-un, quaranta-una
 43. quaranta-dos
 44. quaranta-tres
 45. quaranta-quatre
 46. quaranta-cinc
 47. quaranta-sis
 48. quaranta-set
 49. quaranta-vuit
 50. quaranta-nou
 51. cincuanta
 52. cincuanta-u, cincuanta-un, cincuanta-una
 53. cincuanta-dos
 54. cincuanta-tres
 55. cincuanta-quatre
 56. cincuanta-cinc
 57. cincuanta-sis
 58. cincuanta-set
 59. cincuanta-vuit
 60. cincuanta-nou
 61. seixanta
 62. seixanta-u, seixanta-un, seixanta-una
 63. seixanta-dos
 64. seixanta-tres
 65. seixanta-quatre
 66. seixanta-cinc
 67. seixanta-sis
 68. seixanta-set
 69. seixanta-vuit
 70. seixanta-nou
 71. setanta
 72. setanta-u, setanta-un, setanta-una
 73. setanta-dos
 74. setanta-tres
 75. setanta-quatre
 76. setanta-cinc
 77. setanta-sis
 78. setanta-set
 79. setanta-vuit
 80. setanta-nou
 81. vuitanta
 82. vuitanta-u, vuitanta-un, vuitanta-una
 83. vuitanta-dos
 84. vuitanta-tres
 85. vuitanta-quatre
 86. vuitanta-cinc
 87. vuitanta-sis
 88. vuitanta-set
 89. vuitanta-vuit
 90. vuitanta-nou
 91. noranta
 92. noranta-u, noranta-un, noranta-una
 93. noranta-dos
 94. noranta-tres
 95. noranta-quatre
 96. noranta-cinc
 97. noranta-sis
 98. noranta-set
 99. noranta-vuit
 100. noranta-nou
 101. cent
 102. cent un
 103. cent dos
 104. cent tres
 105. cent quatre
 106. cent cinc
 107. cent sis
 108. cent set
 109. cent vuit
 110. cent nou
 111. cent deu
 112. cent vint
 113. cent vint-i-u
 114. cent vint-i-cinc
 115. cent cinquanta
 116. dos-cents
 117. tres-cents
 118. quatre-cents
 119. cinc-cents
 120. sis-cents
 121. set-cents
 122. vuit-cents
 123. nou-cents
 124. mil
 125. mil un
 126. dos mil
 127. tres mil
 128. deu mil
 129. dotze mil tres-cents quaranta-cinc
 130. vint mil
 131. vint mil cinc-cents vuit
 132. trenta-tres mil tres-cents trenta-tres
 133. seixanta-vuit mil set-cents vint-i-u
 134. noranta mil
 135. cent mil
 136. cent un mil u
 137. dos-cents vint-i-un mil cinc-cents
 138. cinc-cents tres mil vint-i-u
 139. nou-cents mil
 140. un milió
 141. un milió deu
 142. un milió cent
 143. un milió mil
 144. un milió deu mil
 145. un milió cent mil
 146. un milió quaranta-cinc mil dos-cents noranta-vuit
 147. un milió quatre-cents cinc mil cinc-cents seixanta-nou
 148. deu milions

Els numerals ordinals

Els números ordinals son els que indiquen ordre dins una sèrie: la primera porta del segon pis. Els numerals es comporten com els adjectius de dues terminacions i presenten variació de gènere i de nombre.

Els quatre primers ordinals presenten formes no relacionades ambe els cardinals corresponents.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
100
101
1.000

primer
segon
tercer
quart
cinquè
sisè
setè
vuitè
novè
desè
onzè
vintè
vint-i-unè
vint-i-dosè
centè
cent-unè
milè

primera
segona
tercera
quarta
cinquena
sisena
setena
vuitena
novena
desena
onzena
vintena
vint-i-unena
vint-i-dosena
centena
cent-unena
milena

primers
segons
tercers
quarts
cinquens
sisens
setens
vuitens
novens
desens
onzens
vintens
vint-i-unens
vint-i-dosens
centens
cent-unens
milens

primeres
segones
terceres
quartes
cinquenes
sisenes
setenes
vuitenes
novenes
desenes
onzenes
vintenes
vint-i-unenes
vint-i-dosenes
centenes
cent-unenes
milenes

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.