Més Que Paraules

Paraules Agudes

Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en última posició. Exemples: or-di-na–dor, car-rer, lle-ó, pa-per.


Significat de les paraules agudes

Les paraules agudes son aquelles que contenen la sil·laba tònica en l'última posició de veu, sense comptarels monosíl·labs. I les paraules agudes porten accent quan acaben en vocal, vocal +s o -en, -in, per marcar on cau l'accent i cada paraula té l'accent en una posició sense regles que la fixin.

Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en alguna d'aquestes 12 terminacions, expecte que les terminacions -i, -is, -in o -u, -us que formin part d'un diftong decreixent a l'última síl·laba de la paraula. Exemples: "hereu" o "renoi", en què la u o la i finals no són vocals, sinó sons graduals en un diftong (o «vocals febles» del diftong).

Les paraules agudes en català son nombroses ja que els mots llatins han perdut la seva terminació al evolucionar cap al català.

 • a, as: oceà, capità, cabàs, matalàs...
 • e, es, en: cafè, després, comprèn, amén...
 • i, is, in: camí. suís, país, veí, pingüí, Berlín, Pequín...
 • o, os: camió, allò, arròs, terròs...
 • u, us: algú, comú, obtús, andalús...

Exemples de paraules agudes

 • Català: ca-ta-là
 • Cargol: car-gol
 • Cafè: ca-fè
 • Bambú: bam-bú
 • Presentador: pre-sen-ta-dor
 • Canó: ca-nó
 • Sofà: so-fà
 • Botó: bo-tó
 • Pastís: pas-tís
 • Dofí: do-fí

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.