Més Que Paraules

Adverbis en Català

Adverbi és tota paraula que modifica la significació del verb, com: Aquest noi escriu bé.


A vegades l'adverbi modifica la significació d'un adjectiu, com: Josep és poc felç.

A vegades l'adverbi modifica la significació d'un altre adverbi, com: Joaquim llegeix molt malament.

Classes d'adverbis

Hi ha adverbis de lloc, de temps, de manera, de quantitat, d'afirmació, de negació, de dubte i d'ordre.

Adverbis de lloc

Són adverbis de lloc: on, (interrogatiu i relatiu); açí, aquí, allà, lla (demostratius); ençà, ellà, pertot, enlloc, dins, fora, ça i lla, prop, lluny, dalt, baix, amunt, avall.

Adverbis de temps

Són adverbis de temps: quan (interrogatiu), ara, adés, llavors, sempre, mai, sovint, abans, després, aviat, tard, ja, encara, afvui, demà, ahir.

Adverbis de manera

Són adverbis de manera: àdhuc, així, alhora, bé, ensems, millor, pitjor i la majora dels adjectius amb la terminació ment, com bonament, malament, feliçment, cortesament.

Adverbis de quantitat

Són adverbis de quantitat: quant, més, menys, molt, poc, força, massa, tant, prou, bastant, gaire, gens, no gaire, no gens, etc.

Adverbis d'afirmació

Són adverbis d'afirmació: sí, també, etc.

Adverbis de negació

Són adverbis de negación: no, tampoc, ni no pas, etc.

Adverbis de dubte

Són adverbis de dubte: potser, tal volta, etc.

Adverbis d'ordre

Són adverbis d'ordre: primer, abans, després, etc.

Locucions adverbials

Locucions adverbials són conjunts de paraules que fan l'ofici d'adverbi, com: de part de dins, de part de fora, a la dreta, a l'esquerra, a entrada de fosc, de bon matí, a bastament, amb prou feines, de bell antuvi, de genolls, pel cap baix, etc.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Més Que Paraules

Un projecte de Vidian Media (2022) Tots els drets reservats.