Més Que Paraules

Adverbis en Català

Adverbi és tota paraula que modifica la significació del verb, com: Aquest noi escriu bé.


Els adverbis són respecte al verb allò que són els adjectius respecte al nom. Modifiquen i determinen la significació del verb, tot indicant el lloc, el temps, la manera, la quantitat, etc., o sia on, quan, com o en quin grau s'efectua la seva acció. Exemples: El mestre seu AQUÍ. Soparem AVIAT. Aquesta noia canta BÉ. La fruita m'agrada MOLT.

Certs adverbis poden modificar també un adjectiu. Exemples: Aquest bastó no es PROU llarg. Ho trobo BASTANT car. I encara poden modificar un altre adverbi. Exemples: Aquesta noia canta MOLT bé. Has vingut MASSA aviat.

Els adverbis, poden ésser, de lloc, de temps, de manera, de quantiat, d'ordre, d'afirmació, de negació i de dubte.

A vegades l'adverbi modifica la significació d'un adjectiu, com: Josep és poc felç.

A vegades l'adverbi modifica la significació d'un altre adverbi, com: Joaquim llegeix molt malament.

Classes d'adverbis

Hi ha també un gran nombre de grups o locucions adverbials, o sia grups de mots que fan l'ofici d'un adverbi, mitjançant, gairebé sempre, l'ajut d'un preposició. Exemples: Caminàvem DE PRESSA. Ens llevàrem A PUNTA DE DIA. Passava les hores estirat DE PANXA AL SOL.

Adverbis de lloc

Són adverbis de lloc: on, (interrogatiu i relatiu); açí, aquí, allà, lla (demostratius); ençà, ellà, pertot, enlloc, dins, fora, ça i lla, prop, lluny, dalt, baix, amunt, avall.

Adverbis de temps

Són adverbis de temps: quan (interrogatiu), ara, adés, llavors, sempre, mai, sovint, abans, després, aviat, tard, ja, encara, afvui, demà, ahir.

Adverbis de manera

Són adverbis de manera: àdhuc, així, alhora, bé, ensems, millor, pitjor i la majora dels adjectius amb la terminació ment, com bonament, malament, feliçment, cortesament.

Adverbis de quantitat

Són adverbis de quantitat: quant, més, menys, molt, poc, força, massa, tant, prou, bastant, gaire, gens, no gaire, no gens, etc.

Adverbis d'afirmació

Són adverbis d'afirmació: sí, també, etc.

Adverbis de negació

Són adverbis de negación: no, tampoc, ni no pas, etc.

Adverbis de dubte

Són adverbis de dubte: potser, tal volta, etc.

Adverbis d'ordre

Són adverbis d'ordre: primer, abans, després, etc.

Locucions adverbials

Locucions adverbials són conjunts de paraules que fan l'ofici d'adverbi, com: de part de dins, de part de fora, a la dreta, a l'esquerra, a entrada de fosc, de bon matí, a bastament, amb prou feines, de bell antuvi, de genolls, pel cap baix, etc.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.