Més Que Paraules

Diftongs, Triftongs i Hiats en Català

Diftong és la reunió de dues vocals en una mateixa síl·laba, com cau, riu, rou. Els diftongs catalans són els següents: ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, oi, ou, ua, ue, ui, uo, uu.


Dues vocals que formen part d'una mateixa síl·laba constitueixen un diftong. Coneixerem que dues vocals en contacte formen diftong si estan compreses en un dels casos següents:

  • Quan la primera és una u i va precedida d'una g o una q. Exemples: guanyar, quatre, quocient, ungüent, seqüència, ambigüitat.
  • Quan la segona és una i o una u febles. Exemple: reina, boira, teulada, enfeinat, niu, cuina. No hi ha diftong, en canvi, en: país, egoista, saüc, per tractar-se d'una i o d'una u fortes.

Excepcions

Les combinacions en què la segona vocal és ua i o una u febles no formen diftong quan la i o la u són la primera vocal que contribueix a formar un compost, com reunir (de re i unir), autoinducció (de auto i indució); quan formen part de les terminacions us i um, com Pius, harmònium; i dins mots com traïdor, saüquer (derivats respectius de trair, saüc, amb i o u fortes) o certes formes de verb com agrairé, oiria (de agrair, oir).

Taula dels diftongs
ai espai, empaitar
ei feina, reina, beneitó
oi cofoi, almoiner
ui cuina, buidar, obliqüitat
au palau, taulada
eu peu, neula, teuleria
iu viu, ciutat
ou moure, pou, roureda
uu duus, lluu
ua guanter, qualitat
ue llengüeta, qüestió
uo quota

Hi ha en català un sol triftong, o sia un grup de tres vocals que formen part d'una mateixa síl·laba; és el grup uai, que sols es troba dins el mot guaitar i altres de la mateixa família, i en algun nom propi, com Alguaire.

Més casos de diftongs

La i i la u no formen diftong amb la vocal precent:

  • Quan porten accent o dièresi (::), per exemple: ge-nu-í, pa-ï-dor, ga-ús, sa-üc.
  • En els infinitius, gerundis, futurs i condicionals de verbs com agrair, conduir, que fan, agrairé, conduirien.
  • Després de co, re, auto, contra, inicials d'un mot, per exemple: re-u-nir, co-in-ci-dir, au-to-in-duc-ci-ó, con-tra-in-di-car.
  • En les terminacions isme, ista, um i us, com en e-go-is-me, al-tru-is-ta, a-quà-ri-um, Pi-us.

Triftong

Triftong és la reunió de tres vocals en una mateixa síl·laba. En català sols hi ha un triftong, que és uai, com guaitar.

Hiats

Quan hi ha dues vocals en contacte que no formen diftong, es parla d'un hiatus o hiat.

Exercisis

Separar els mots següents en dues llistes: la dels que presenten un diftong o triftong, i la dels que no en contenen cap:

rampoina, mainada, actriu, aigüera, Lluís, buit, quantitat, beneir, guaitava, cairat, embeinar, contraindicació, teulada, freqüent, traïdora, circuit, ambiciós, aquós, guardapols, agraït, fruita, polaina, ambigüitat, suau, tingueu, reumatisme, piular, aguait, aiguader, prou, altruisme, coure, reeixir, Màrius, aguant, ciutadà, induït, espontaneïtat, Andreu, familiar, escriure, oint.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.