Més Que Paraules

Diftongs en Català

Diftong és la reunió de dues vocals en una mateixa síl·laba, com cau, riu, rou. Els diftongs catalans són els següents: ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, oi, ou, ua, ue, ui, uo, uu.


La i i la u no formen diftong amb la vocal precent:

  • Quan porten accent o dièresi (::), per exemple: ge-nu-í, pa-ï-dor, ga-ús, sa-üc.
  • En els infinitius, gerundis, futurs i condicionals de verbs com agrair, conduir, que fan, agrairé, conduirien.
  • Després de co, re, auto, contra, inicials d'un mot, per exemple: re-u-nir, co-in-ci-dir, au-to-in-duc-ci-ó, con-tra-in-di-car.
  • En les terminacions isme, ista, um i us, com en e-go-is-me, al-tru-is-ta, a-quà-ri-um, Pi-us.

Triftong és la reunió de tres vocals en una mateixa síl·laba. En català sols hi ha un triftong, que és uai, com guaitar.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Més Que Paraules

Un projecte de Vidian Media (2022) Tots els drets reservats.