Més Que Paraules

Aprendre Català

Tots els recursos necessaris per aprendre Català.


El llenguatge y la gramàtica

Quan parlem expressem els nostres pensaments per mitjà de paraules. Les paraules o mots són el signes que representen les idees. El conjunt de paraules i maneres de parlar d'un poble forma el seu idioma o llengua.

La gramàtica d'una llengua és l'art de parlar-la i escriure-la correctamente. La gramàtica catalana és l'art de parlar i escriure correctamente la llengua catalana.

La gramàtica es divideix en quatre parts:

 • La Prosòdia ensenya a pronunciar i accentuar bé les paraules
 • L'Ortografia ensenya a escriure correctament la llengua.
 • L'Analogia tracta de les propietats i de les flexions de les paraules.
 • La Sintaxi tracta de l'enllaç i ordenació de les paraules.

Divisió de les paraules - L'alfabet

Els mots es componen de síl·labes. Tota paraula té tantes de síl·labes com temps esmercem a pronunciar-la. La paraula Catalunya té quatre temps o síl·labes: Ca-ta-lu-nya.

Si les paraules tenen una sola síl·laba, s'anomenen monosíl·labes; si en tenen més d'una, polisíl·labes. Les polisíl·labes de dues síl·labes també s'anomenen disíl·labes; les de tres, trisíl·labes, i les de quatre, tetrasíl·labes.

L'alfabet o abecedari català

Les síl·labes es componen de lletres. L'alfabet o abecedari català té 26 lletres: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Les lletres que poden formar síl·laba per elles mateixes s'anomenen vocals, i són: a, e, i, o, u. Les altres lletres s'anomenen consonants, com b, c, d, f, etc.

Diftongs

El Diftong és la reunió de dues vocals en una mateixa síl·laba, com cau, riu, rou. Els diftongs catalans són els següents: ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, oi, ou, ua, ue, ui, uo, uu.

La i i la u no formen diftong amb la vocal precent:

 • Quan porten accent o dièresi (¨), per exemple: ge-nu-í, pa-ï-dor, ga-ús, sa-üc.
 • En els infinitius, gerundis, futurs i condicionals de verbs com agrair, conduir, que fan, agrairé, conduirien.
 • Després de co, re, auto, contra, inicials d'un mot, per exemple: re-u-nir, co-in-ci-dir, au-to-in-duc-ci-ó, con-tra-in-di-car.
 • En les terminacions isme, ista, um i us, com en e-go-is-me, al-tru-is-ta, a-quà-ri-um, Pi-us.

Triftongs

Triftong és la reunió de tres vocals en una mateixa síl·laba. En català sols hi ha un triftong, que és uai, com guaitar.

Accent prosòdic

Accent prosòdic és un major esforç de la veu que es dóna a certes síl·labes. La síl·laba lo de Bar-ce-lo-na és accentuada prosòdicament.

Paraules primitives i derivades, simples i compostes

 • Paraules primitives: Són primitives les paraules que no tenen llur origen en cap altra paraula catalana, com casa, llibre, escriure.
 • Paraules derivades: Són derivades les paraules que tenen llur origen en una altra paraula catalana, com caseta, llibreria, escriuràs.
 • Paraules simples: Són les que consten d'un mot, com peny, segat, porta, monedes, vint, cinc.
 • Paraules compostes: Són les formades per la unió de dos o més mots, com penya-segat, porta-monedes, vint-i-cinc.

Les paraules en l'oració gramatical

Oració gramatical: La paraula o les paraules amb les quals expresem un pensament formen una oració gramatical. Camina és una oració; Joan és un bon noi és una altra oració.

Parts del discurs: Les paraules poden acomplir diversos oficis en l'oració gramatical, i s'anomenen parts del discurs, les quals són Substantiu, article, adjectiu, pronom, verb, adverbi, preposició, conjuntció i interjecció.

Flexió

Flexió és el procediment per a fer canviar accidentalment la significació d'una paraula, sense que variïn ni la seva significació ni el seu ofici a l'oració. Així, casa, cases; blanc, blanca; parlo, parlem.

Paraules variables: Són paraules variables les que poden sofrir flexió, i són els substantius, els articles, els adjectius, els pronoms i els verbs.

Paraules invariables: Són paraules invariables les que no poden sofrir flexió, i són els adverbis, les preposicions, les conjuncions i les interjeccions.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.