Més Que Paraules

Conjuncions en Català

La conjunció serveix per a enllaçar dues oracions o dues paraules. Exemples: L'un i l'altre. Volia sortir, però és massa tard.


Classes de conjuncions

Hi ha conjuncions copulatives, disjuntives, adversatives, condicionals, causals, consecutives, comparatives, concessives i finals.

Conjuncions copulatives

Són conjuncions copulatives: i, ni, que.

Conjuncions disjuntives

Són conjuncions disjuntives: o, adés... adés, ara... ara, sia... sia.

Conjuncions adversatives

Són conjuncions adversatives: però, sinó, no gens menys, ans, amb tot.

Conjuncions condicionals

Són conjuncions condicionals: si, posat que, sols que, mentre, només que.

Conjuncions causals

Són conjuncions causals: perquè, puix que, per tal com, ja que, vist que.

Conjuncions consecutives

Són conjuncions consecutives: doncs, encara, no res menys, altrament.

Conjuncions comparatives

Són conjuncions comparatives: com, així com, segons, com si.

Conjuncions concessives

Són conjuncions concessives: encara que, malgrat que.

Conjuncions finals

Són conjuncions finals: perquè, a fi que, per tal que.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.