Més Que Paraules

Adjectius en Català

L'adjectiu: Són adjectius aquelles paraules que modifiquen la significació del substantiu.


L'adjectiu

Classes d'adjectius: Els adjectius poden ésser qualificatius o determinatius. Gènere i nombre dels adjectius: Els adjectius prenen el gèrene i el nombre del substantiu al qual es refereixen. Així, paper blanc; casa blanca; papers blancs; cases blanques.

Adjectius qualificatius

Adjectius qualificatius són els que expressen una qualitat del nom, i solen escriure's a llur darrera. Exemples: home bo; pera dolça.

Adjectius determinatius

Adjectius determinatius són els que modifiquen la significació del nom sense expressar-ne una qualitat, i solen escriure's al seu davant.

Exemples: aquest poble; tres ocells; els meus amics.

Els adjectius determinatius es classifiquen en demostratius, possessius, numerals, quantitatius, relatius, interrogatius, i indefinits.

Adjectius demostratius

Són adjectius demostratius: aquest, aquesta, aquests, aquestes; aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes; aquell, aquella, aquells, aquelles.

Adjectius possessius

Els adjectius possessius inclouen idea de possessió, i són: el meu, la meva, els meus, les meves; el teu, la teva, els teus, les teves; el seu, la seva, els seus, les seves; el nostre, la nostra, els nostres, les nostres; el vostre, la vostra, els vostres, les vostres; llur (masculí o femení singular); llurs (masculí o femení plural).

Equivalents a el meu, la meva, etc.; el teu, la teva, etc.; el seu, la seva, etc., hi ha els adjectius possessius mon, ma, mos, mes; ton, ta, tos, tes; son, sa, sos, ses.

Adjectius numerals

Són adjectius numerals els que porten la idea de nombre, com un, dos, tres, quatre, dotze, vint-i-un, vint-i-dos, cent; primer, segon, tercert, quart, cinquè, sisè, divuitè; mig, terç, dècim.

Adjectius quantitatius

Són adjectius quantitatius els que donen idea de quantitat, com quant, quanta, quants, quantes; molt, molta, molts, moltes; gaire, gaires; poc, poca, pocs, poques; més; menys; força; massa; bastant, bastants.

Adjectius relatius

En català hi ha els adjectius relatius següents: que, el qual, la qual, els quals, les quals.

Adjectius interrogatius

En català hi ha un adjectiu interrogatiu que és quin, quina, quins, quines.

Adjectius indefinits

Són, entre altres, algun, alguna, alguns, algunes; tot, tota, tots, totes; altre, alta, altres, altres; cert, certa, certs, certes; mateix, mateixa, mateixos, mateixes; cap; cada; tal, tals; etc.

Graus de significació de l'adjectiu

Un adjectiu qualificatiu pot expressar la qualitat en tres graus: positiu, comparatiu i superlatiu.

  • El grau positiu: Un adjectiu és en grau positiu quan expressa senzillament la qualitat, com: La teva casa és alta.
  • El grau comparatiu: Un adjectiu és en grau comparatiu quan, en expressar la qualitat, estableix una comparació, com: La teva casa és més alta que la meva; la teva casa és menys alta qua ampla.
  • El grau superlatiu: Un adjectiu és en grau superlatiu quan expressa la qualitat en la major intensitat, com: La teva casa és molt alta o altíssima.
    • Com es fa el comparatiu: L'adjectiu qualificatiu es posa en grau comparatiu anteposant-li les paraules tan, més o menys.
    • Com es fa el superlatiu: L'adjectiu qualificatiu es posa en grau superlatiu anteposant-li molt o el més, la més, els més, les més o bé afegint-li la terminació íssim.

Llengua Catalana

Els mots en Català


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.