Més Que Paraules

Definició d'Estat

Paraula que prové del llatí status i que fa referència a la situació en què es troba una persona o cosa i supeditat a diversos canvis en la seva condició.


Com a fenomen social, l'estat no és més que un simple canvi de terme respecte a un òrgan que va existir a l'antiguitat i que avui dia és adoptat per organitzar millor la convivència humana. A Grècia va rebre el nom de polis, a Roma imperium, i civitas christiana durant l'Edat Mitjana.

El concepte d'estat va ser utilitzat per Maquiavel a la seva obra El príncep, la qual estava composta per diversos consells per al futur governant i motivava la unificació dels diferents estats de la península italiana.

Segons J. Bodin, l'estat el compon un grup format per ciutadans constituïts en família, ubicats en un territori i que responen a una autoritat de poder sobirà. D'altra banda, per a Locke l'estat està constituït a partir d'un contracte social en què els individus cedeixen a l'estat la defensa de la llibertat, la vida i el dret de propietat per assegurar una societat sense conflictes. Per a aquest autor, l'estat havia d'estar dividit en quatre òrgans diferents per tal de complir la seva missió de manera eficaç: el legislatiu, l'executiu, el judicial i el federatiu.

Després de la 2a Guerra Mundial s'intenta crear un nou ordre nacional i internacional; apareix així l'estat social i democràtic de dret. S'intenta aconseguir que tota l'activitat dels poders públics siguin controlats pels tribunals i que els ciutadans tinguin la possibilitat d'exercir tant els seus drets polítics com socials i participatius, sempre responent a la forma prescrita per la llei.

Definicions


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.