Més Que Paraules

Definició de Capitalisme

El capitalisme és lexpressió del liberalisme econòmic i neix amb la Revolució Industrial i és una manera dorganització especialment econòmica, però també dinfluència en la vida política i social.


Un dels autors que ha analitzat aquest tema és Karl Marx, reconegut economista, a la seva obra “El capital”.

Al capitalisme es produeixen mercaderies amb fins de lucre i és aquest un tret essencial, ja que el benefici econòmic cobra un valor preponderant a la societat.

A més, els mitjans de producció són privats; pertanyen als empresaris, que compren la força de treball dels obrers, per la qual cosa els brinden un salari. Aleshores, una tercera característica del capitalisme és el treball assalariat.

En aquest sistema polític, econòmic i social, es produeix un excedent a la producció, que concedeix un benefici econòmic a l'empresari.

La Sociologia al començament es va centrar en l'explicació del sistema capitalista, amb la finalitat de crear un nou ordre (davant la crisi social, la lluita entre rics i pobres, generada pel capitalisme), estable com el de l'Edat Mitjana, però sobre bases diferents, ja no seria la religió l'element de cohesió social, sinó la ciència, entesa com a racional i positiva (lligada a les ciències naturals).

La ciència aniria de la mà de la indústria (segons els primers sociòlegs o els anomenats “pares de la Sociologia”: Saint-Simon i Comte), i això també vinculat al progrés.

Un altre dels trets del capitalisme és la llei de l'oferta i la demanda que regula el preu de la mercaderia. Si la demanda és més gran que l'oferta els preus pugen, i si passa al revés baixen.

Alhora també hi ha una competència entre els empresaris, per vendre un mateix producte, la qual cosa també contribueix a regular els preus, ja que si un producte fos proporcionat per un sol empresari, el preu seria massa alt.

Definicions


Escrit per Cristian G. Guasch i actualitzat el 2023.